แจ้งการชำระเงิน
      ชื่อบัญชี : บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จำกัด เลขที่บัญชี 093-2-46698-2
      ชื่อบัญชี : บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จำกัด เลขที่บัญชี 024-2-77538-4
      เลขที่บัญชี paypal@metrabyte.cloud
      เลขที่บัญชี 0105559155968
     
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 3 Mb และไฟล์ประเภท PDF หรือ JPG , JPEG , PNG เท่านั้น
การใช้หลักฐานปลอม มีความผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์


  การขอใบกำกับภาษี และ การหักภาษี ณ ที่จ่าย


    1. วันที่ในใบกำกับภาษี จะลงเป็นวันที่แจ้งชำระเงิน
    2. อัตราค่าบริการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
    3. หน่วยงานเอกชนสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3% และหน่วยงานรัฐหรือสถานที่ศีกษา สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 1% (กรณีที่มียอดค่าใช้จ่ายรวมกัน 1,000 บาทขึ้นไป ก่อน VAT)
        กรณีที่ท่านมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ทาง บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จะจัดส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี เป็นรูปแบบ E-TAX INVOICE ผ่าน E-mail
        หลังจากที่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ฉบับจริง) จากท่านเรียบร้อย
    4. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จำกัด เลขที่ 0105559155968


    ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นทาง ทางบจก.เมทราไบต์ คลาวด์ ได้เปลี่ยนแปลงระบบใบกำกับภาษี เป็นรูปแบบ e-Tax Invoice by Email ทางลูกค้าจะได้รับใบกำกับภาษี
    ทางอีเมล์ ในรูปแบบไฟล์ pdf โดยทางบริษัทและทางสรรพากรจะส่งให้ อย่างละ 1 ฉบับ สำหรับข้อมูล E-Tax สามารถดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท