แจ้งการชำระเงิน
  (ตัวอย่าง : hostinglotus.com หรือ 119.59.xxx.xxx หรือ 567890)
      ชื่อบัญชี : บริษัท โฮสติ้ง โลตัส จำกัด เลขที่บัญชี 093-250010-0
      ชื่อบัญชี : บริษัท โฮสติ้ง โลตัส จำกัด เลขที่บัญชี 051-1-80784-0
      เลขที่บัญชี 0105561216251
     
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 3 Mb และไฟล์ประเภท PDF หรือ JPG , JPEG , PNG เท่านั้น
การใช้หลักฐานปลอม มีความผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์


  การขอใบกำกับภาษี และ การหักภาษี ณ ที่จ่าย


    1. วันที่ในใบกำกับภาษี จะลงเป็นวันที่แจ้งชำระเงิน
    2. อัตราค่าบริการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
    3. ตามประกาศของกรมสรรพากร ได้แจ้งเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเดิม 3% ให้ลดเหลือ 1.5% ซึ่งหน่วยงานเอกชนสามารถ หัก ณ ที่จ่าย ได้ 1.5 %
       เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.63 ถึง 30 ก.ย.63 และหลังจากวันที่ 1 ต.ค.63 เป็นต้นไป สามารถหัก ณ ที่จ่าย ได้ 3% และหน่วยงานรัฐหรือสถานศึกษา สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 1%
       (กรณีที่มียอดค่าใช้จ่ายรวมกัน 1,000 บาทขึ้นไป ก่อน VAT) กรณีที่ท่านมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ทาง บริษัท โฮสติ้ง โลตัส จำกัด จะจัดส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
       เป็นรูปแบบ E-TAX INVOICE ผ่าน E-mail หลังจากที่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ฉบับจริง) จากท่านเรียบร้อย
    4. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี บริษัท โฮสติ้ง โลตัส จำกัด เลขที่ 0105561216251


    ทางลูกค้าจะได้รับใบกำกับภาษี
    ทางอีเมล์ ในรูปแบบไฟล์ pdf โดยทางบริษัทและทางสรรพากรจะส่งให้ อย่างละ 1 ฉบับ สำหรับข้อมูล E-Tax สามารถดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท